תקנון אתר

 1. כללי:
  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משתלת דרויאן (משתלת פרחי הנגב (ד.1994) בע”מ.
  1. אתר המשתלה משמש כשירות ללקוחותינו בעניין המוצרים השונים הנמכרים בחנות וביניהם צמחים, אביזרי גינון, כדים ועוד פריטים הנמכרים במשתלה ובנוסף משמש האתר כאתר מכירה וירטואלי למגוון פריטים הנמכרים בחנות הפרחים ובמשתלה, לטובת גולשי האינטרנט בישראל. השימוש באתר משתלת דרויאן מותנית בהסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה ככתבם וכלשונם.
  2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  3. כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
  4. בכל הנוגע לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר לאתרים אחרים, משתלת דרויאן לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. משתלת דרויאן לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר משתלת דרויאן.
  5. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של משתלת דרויאן.
  6. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם משתלת דרויאן.
  7. המשתלה לא תהא אחראית לשום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא שפגיעתם כאמור אינה בשליטה ו/או פרי ייצרה של המשתלה.
  8. מועדון הלקוחות דרויאן VIP אינו חל על רכישות באתר של המשתלה.
  9. האתר ניתן לשימוש as-is. המשתלה אינה אחראית לתקלות שעלולות להיגרם מסיבות שונות שאינן בשליטתה כגון : טעויות בנתונים שכלולים באתר, בעיות באספקת אינטרנט וכיו”ב.
  10. המשתלה אינה אחראית לטעות בטקסט הנלווה למוצר הנמכר. ככל שתתגלה טעות שכזו, הטעות תתוקן תוך פרק זמן סביר. מחובות של הלקוח לוודא היטב את התאמתו של הטקסט למוצר הנרכש טרם רכישת המוצר.
  11. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ.
  12. מחירי במוצרים באתר אינם כוללים משלוח.
  13. אתר משתלת דרויאן רשאי לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי ובאמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
 2. הזכות לרכוש מוצרים באתר:
  1. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע.
  2. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  3. משתלת דרויאן רשאית למנוע מגולש באתר (להלן: “המבקר” או ” הלקוח”) את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  4. הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
   1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
   2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
   3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.
   4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
   5. המכירה היא ליחידים בלבד.
 1. מכירות רגילות
  1. במסגרת האתר, יתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון “מחיר מבצע”, “מחיר היכרות”, “מחיר באתר” ו/או כל מבצע אחר שיקבע ע”י האתר מפעם לפעם.
  2. הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי ורק באמצעות האתר.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאתר משתלת דרויאן תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת.
 2. תנאים כלליים:
  1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
   1. “מחיר מומלץ” או “מחיר מחירון”- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר על ידנו. מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.
   2. “מחיר באתר”- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר משתלת דרויאן במכירות רגילות, להבדיל ממכירות במבצעים.
   3. “מחיר מבצע”- בכל מקום בו יצוין מחיר של מבצע כלשהו ו/או סוג מכירה כלשהי, משמע מחיר מוזל ביחס למחיר הרגיל המצוי בחנות באופן השגרתי הניתן במסגרת אותם מבצעים.
 1. הגבלת אחריות:
  1. משתלת דרויאן שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים.
  2. משתלת דרויאן מתחייבת כי הפרחים, העציצים, צמחי הנוי, זרי פרחים וסידורי הפרחים יהיו מאיכות וטריים. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי (להלן – המוצר הפגום), זכאי הרוכש לפנות אל משתלת דרויאן ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות את עלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
  4. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
  5. משתלת דרויאן ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, משתלת דרויאן לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. משתלת דרויאן תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב
 2. תמורה ואמצעי תשלום:
  1. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ה בחנות הפרחים שבמשתלת דרויאן.
  2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
  3. כל תשלום אשר לא יפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה. כן יחויב הלקוח בתשלום למשתלת דרויאן בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה משתלת דרויאן לצורך גביית חובך.
  4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.
 3. אספקת המוצרים:
  1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
  2. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים ימים א’-ו’, כוללים ערבי חג אך אינם כוללים ימי שבת וימי חג.
  3. אספקת המוצרים תיעשה ע”י משתלת דרויאן ו/או מי מטעמה ותהיה באחריותה הבלעדית.
  4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בדרך של שירות שליחים או מי מטעמה של משתלת דרויאן ולפי שיקול דעתה של משתלת דרויאן.
  5. במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.
  6. האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על משתלת דרויאן.
  7. משלוח שחזר למשתלה יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.
  8. בעת תיאום האספקה, רשאית משתלת דרויאן  לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
  9. משתלת דרויאן עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, משתלת דרויאן לא תהיה אחראית לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה.
  10. משתלת דרויאן תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, משתלת דרויאן תשתדל לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין.
  11. דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון.
 4. ביטול עסקה:
  1. כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
  2. הנך רשאי לבטל קניית מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
  3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
   1. לגבי “טובין פסידים” כשמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
   2. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה
   3. ביטול הקניה יעשה בכתב לשירות הלקוחות של משתלת דרויאן או מי מטעמה, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר האלקטרוני: info@druyan.com או לפקס: 08-6103034 או בדואר רגיל לכתובת: ת.ד. 5641, מיקוד 84150, ב”ש.
   4. במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100₪, לפי הנמוך מבין השניים
  4. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 24 שעות (פרחים ועציצים),עד 5 ימי עסקים לפריטים אשר נשלחו בדואר שליחים. מיום תאריך קבלת המוצר.ולמרות הכתוב להע”ל פרחים ועציצים יזוכו רק במקרה כי המוצר אינו הגיע ליעדו בטריותו או בשונה לחלוטין מההזמנה המקורית.
  5. משתלת דרויאן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מבצע ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע מבצע, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
   2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע מכירה מסוימת.
   3. במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעתה של משתלת דרויאן את המשך המכירה.
   4. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר החנות, לחנות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
   5. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית משתלת דרויאן לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית משתלת דרויאן להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי- תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
   6. מימשה משתלת דרויאן את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג לרבות אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 5. סודיות ופרטיות פרטי הרוכש:
  1. משתלת דרויאן לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי האשראי, לכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
   1. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותיך לאחר.
   2. לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר או בחנות המשתלה.
   3. בקשר לקבלת המוצר ולצורך אספקת המוצר.
  2. בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן –הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  3. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לבטל את ההזמנה.
  4. מחשב עיבוד הנתונים של משתלת דרויאן מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
  5. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של משתלת דרויאן. פרטים אלו לא יועברו על ידי משתלת דרויאן ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. משתלת דרויאן משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.
  6. משתלת דרויאן תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של משתלת דרויאן, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך
   1. אין לעשות שימוש באתר זה שימוש מסחרי מצד לקוחות החברה. קיים איסור מוחלט בדבר כריית מידע מאתר זה  וביצוע פעילות לא חוקית.
 1. דין ושיפוט:
  1. הדין הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור באר שבע בלבד.
 2. שירות לקוחות:
  1. בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למשתלת דרויאן בדואר האלקטרוני: info@druyan.com או בטלפון 1-700-707-727.